Transparència

Finançament i despeses 2022

Perspectiva ecosocial

La perspectiva socioecològica és una part important de la nostra feina, que és més visible i més pública en alguns projectes concrets, com l’APPAT (Alimentació de Proximitat per a Tothom) en què l’agroecologia i l’alimentació sostenible són les protagonistes; però que també és tinguda en compte en tota l’estructura i gestió de la pròpia cooperativa i dels altres projectes que realitzem.

Com a entitat de l’Economia Social i Solidària, busquem un reforçament d’aquest teixit pel benefici col·lectiu, establint relacions amb altres col·lectius que parteixen dels principis de l’Economia Social i Solidària, de la cultura de proximitat i dels sabers i pràctiques feministes, i que tenen un compromís mediambiental. Treballem en xarxa amb el teixit associatiu de la ciutat i, especialment, del Districte de Sants-Montjuïc, fent comunitat i promovent l’economia circular i el consum de béns i serveis de proximitat, prioritant la intercooperació i la contractació de serveis a altres entitats de l’ecosistema de l’ESS.

De forma estructural, tenim en compte les següents mesures per tal d’integrar de manera transversal pràctiques de consum responsables i respectuoses amb lespersones i el medi ambient, i pràctiques que enforteixin la xarxa d’economia cooperativa, social i solidària de la ciutat de Barcelona i del nostre barri:

– Prioritació de comunicació de les activitats en línia i impressió en paper reciclat només dels materials imprescindibles.

– Els materials que utilitzem seran reutilitzables o biodegradables, i reciclats quan sigui possible.

– Fem ús d’instal·lacions i equipaments públics (centres cívics, biblioteques i espais infantils) que s’alineen amb les prioritats mediambientals i mesures impulsades per l’Ajuntament de Barcelona.

– La higienització (pel COVID-19) i neteja dels espais i materials necessaris es fa amb productes ecològics i/o que generin el mínim impacte ambiental

– Promovem i prioritzem l’ús del transport públic i de la bicicleta en les nostres activitats.